7 mei 2021

Je hebt iemand nodig stil en oprecht die als het er op aankomt voor je bidt en voor je vecht. Pas als je iemand hebt, Die met je lacht en met je grient, Pas dan kan je zeggen: Ik heb een vriend. (Toon Hermans)

Beste Lezer,

Dit gedichtje is voor ons, de medewerkers van de Toon Hermans Salon Barneveld, de leidraad in ons werk. In het jaarverslag 2019 – 2020 dat voor u ligt, schetsen wij een beeld van ons inloophuis, waar een luisterend oor wordt geboden aan en activiteiten worden georganiseerd voor onze gasten.

De Toon Hermans Salon Barneveld steunt geheel op vrijwilligers uit Barneveld en omgeving. De hoop, aandacht, rust en gezelligheid die zij bieden, maakt telkens weer indruk en krijgt de waardering van onze gasten.

We hebben gekozen voor een geïntegreerd jaarverslag 2019 – 2020, omdat door de coronacrisis ons huis in 2020 noodgedwongen voor een groot deel van de tijd gesloten moest blijven.

Van harte welkom in ons huis en graag tot ziens.

Boudewijn Ridder

Voorzitter

Inhoud

1.    Voorwoord

2.    De Toon Hermans Salon

2.1 Missie

2.2 Doelstelling

3.    Beleid en uitvoering

3.1 Bestuurssamenstelling

3.2 Taken van het bestuur

3.3 Coördinatie

3.4 Comité van aanbeveling

4.    De vrijwilligers

4.1 Gastvrouwen/heren

4.2 Overleg en deskundigheidsbevordering

4.2.1 Werkoverleg

4.2.2 Deskundigheidsbevordering

4.3 Workshopgevers

4.4 Activiteiten

4.4.1 Overzicht workshops en ontspanning

4.4.2 Inloop

4.4.3 Workshops/Activiteiten

4.4.4 Wandelen

4.4.5 Thema’s

4.4.6 Verzorging/Ontspanning

4.4.7 Spelmiddagen/Kleuren voor volwassenen

4.4.8 Koken

4.4.9 Informatiemiddag/avond

4.4.10 Uitstapjes

4.4.11 Kerst

4.5 Speciale projecten

4.5.1 Open dag Toon Hermans Salon

4.5.2 Open huis met samenwerkingspartners

4.5.3 Samenwerking met Femmes pour Femmes

5.    PR en sponsorwerving

5.1 PR-activiteiten

5.2 Sponsorwerving

6.    Tot Slot

2.    De Toon Hermans Salon Barneveld

2.1 Missie

De Toon Hermans Salon Barneveld (THSB) wil fungeren als centraal punt in de gemeente Barneveld, een inloophuis voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden. THSB ziet zichzelf als schakel in de zorgketen rondom deze groep. THSB werkt voorwaardenscheppend en biedt mogelijkheden voor ondersteuning. Mede daardoor zijn onze bezoekers beter in staat om te gaan met kanker en de gevolgen daarvan.

Onze huidige maatschappij voorziet onvoldoende in noodzakelijke psychosociale hulp, met name na het ziekteproces, aansluitend op de intensieve behandeling én in de chronische fase.

Bij mensen die geconfronteerd zijn met kanker ontstaat vaak een levenscrisis, waarin in de eerste plaats het eigen leven opnieuw moet worden ingericht. Het is van belang dat mensen zelf hun verantwoordelijkheid hernemen voor de eigen lichamelijke en geestelijke gezondheid en zoeken naar een eigen, hernieuwde levensstijl. Daarin willen wij ondersteuning bieden.

THSB werkt vanuit de kernwaarden: betrokkenheid, verantwoordelijkheid, vertrouwen en saamhorigheid.

2.2 Doelstelling

Vanuit deze missie stelt THSB zich ten doel mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden zodanig te ondersteunen, dat hun veerkracht toeneemt en zij de kwaliteit van hun leven zo goed mogelijk weten te handhaven en/of te verbeteren. De ondersteuning richt zich op het verwerken van het ziekteproces en de gevolgen van de behandelingen, door het vinden van enerzijds afleiding en ontspanning en anderzijds informatie en oplossingen, gericht op ieders persoonlijke situatie. De één heeft lotgenotencontact nodig, een ander heeft behoefte aan één-op-éen gesprekken of alleen informatie inwinnen.

Wij beogen voor onze gasten een optimaal welzijn, mede door gebruik te maken van aangeboden activiteiten en betrokken vrijwilligers. De vrijwilligers bieden een luisterend oor, begrip en ruimte voor een lach en een traan.

In 2019 en 2020 vormde het beleidsplan – vastgesteld d.d. 18 oktober 2018 - vanuit deze missie en doelstelling, de basis van waaruit door ons is gewerkt.

3. Beleid en uitvoering

3.1 Bestuurssamenstelling

In 2019 waren er veranderingen in de bestuurssamenstelling.

Dhr. F. Vermeulen heeft het voorzitterschap overgedragen aan Dhr. B. Ridder.

Dhr. Vermeulen is aangebleven als bestuurslid.

Dhr. J. Boskma is toegetreden tot het bestuur en heeft per 1 januari 2020 het secretariaat overgenomen van Mw. A. Drost.

Mw. Drost heeft op 31 december afscheid genomen als bestuurslid. Daarmee is een vacature in het bestuur ontstaan.

Dhr. J. van den Brink had en heeft de functie van penningmeester.

Voor de bestuursfunctie PR en management wordt nog invulling gezocht.

In 2020 is de samenstelling van het bestuur onveranderd gebleven.

Huidige bestuurssamenstelling:

Dhr. B. Ridder                        voorzitter

Dhr. J. Boskma                      secretaris

Dhr. J. van den Brink            penningmeester

Dhr. F.Vermeulen                  bestuurslid

Vacant                                    functie PR en management

3.2 Taken van het bestuur

Het bestuur van THSB is beleidsvormend- en bepalend. In samenspraak met de coördinator ontwikkelt en bewaakt het bestuur het beleid en draagt zorg voor de uitvoering ervan. In principe vergadert het bestuur maandelijks. De coördinator woont de bestuursvergaderingen bij. Vanuit het beleidsplan is in 2019 aandacht besteed aan en vervolgens uitgevoerd:

·       Vaststellen speerpunten 2019.

·       Onderzoek naar de behoeften die er leven onder de gasten en aan de hand van deze uitkomsten het opzetten van een activiteitenplan.

·       Werving en selectie vrijwilligers.

·       Opstellen profielschets gastvrouwen/gastheren.

·       Start gemaakt met voortgangsgesprekken met gastvrouwen in relatie tot de profielschets.

·       Intervisie gestalte geven (viermaal per jaar).

·       Opstellen PR- en sponsorwervingsplan (aanzet tot actie: “Gestrikt voor Toon”).

·       Deelname inspiratiedagen IPSO (overkoepelend orgaan Inloophuizen).

In 2019 heeft het bestuur bij beleidsmatige vraagstukken een beroep kunnen doen op de adviseur Dhr. B. Veldhuizen, die eveneens een bijdrage heeft geleverd aan het ontwikkelen van het beleidsplan.

3.3 Coördinatie

In het coördinatorschap heeft zich in 2019 een wijziging voorgedaan. Mw. N. van der Zande heeft deze vrijwilligersfunctie per 1 april overgedragen aan Mw. T. Koudijs.

De coördinator draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken in de Toon Hermans Salon en

het coördineren en het uitvoeren van de activiteiten tijdens de openstelling van THSB. Aandachtspunten in 2019 en 2020:

·       Uitvoeren van het beleidsplan.

·       Werven van en leidinggeven aan vrijwilligers (gastvrouwen/heren, workshopgevers, pr-medewerker, administratieve medewerkers, websitebeheerder, activiteitencommissie).

·       Bewaken van de kwaliteit van de werkzaamheden en een positieve sfeer en uitstraling binnen de THSB.

·       Signalerende functie, zorgen voor een gastvrije, ontspannen en veilige sfeer, inspelen op behoeften van gasten en vrijwilligers. Een behoefteonderzoek onder gasten is gedaan.

·       Zorg dragen voor verbinding, betrokkenheid en motivatie in deze lastige corona- periode door specifieke activiteiten en het maken van een belrooster.

·       Organiseren van vrijwilligersoverleg, intervisie viermaal per jaar en deskundigheidsbevordering(basistraining voor vrijwilligers van het IPSO).

·       Zorgdragen voor de uitvoer van public relations in overleg met de PR-medewerker, de administratieve verwerking van gast-gegevens, het mede ontwikkelen van een vernieuwde website en overleg met de websitebeheerder, overleg met de activiteitencommissie en geven van ondersteuning bij organiseren van activiteiten voor de gasten.

·       Het bestuur voorzien van input en bijwonen bestuursvergaderingen.

·       Contacten met IPSO (Instellingen Psychosociale Oncologie) en bijwonen overleg IPSO (drie bijeenkomsten).

·       Bijwonen regionaal oncologisch overleg op initiatief van MURA-Zorgadvies (twee bijeenkomsten). MURA Zorgadvies is een onafhankelijk adviesbureau, met als doel in de regio Gelderse Vallei zorgprojecten te versnellen en verbeteren.

·       Contact onderhouden met Oncologisch Netwerk Barneveld, multidisciplinair overleg (psychosociale) zorg voor patiënten met kanker en hun naasten).

3.4 Comité van Aanbeveling

De leden van het Comité van Aanbeveling dragen THSB een warm hart toe en hebben hun naam verbonden aan onze organisatie en onderschrijven onze doelstellingen.

De samenstelling van het comité van Aanbeveling in 2019 - 2020:

·       Dhr. A. van Dijk

·       Mw. V. de Heus

·       Mw. J. van de Wildenberg

·       Dhr. R. Hartkamp.

4.    De Vrijwilligers

4.1 Gastvrouwen/heren

Gastvrouwen/heren komen bij THSB in contact met mensen in een kwetsbare periode in hun leven. Een essentiële kwaliteit is goed kunnen luisteren, zonder voor een ander in te vullen. Gastvrouwen/heren zijn het eerste aanspreekpunt en dragen zorg voor een warme ontvangst en een luisterend oor. Dit vraagt om een open houding van gastvrijheid, aandacht, respect en betrokkenheid. Het verhaal en de behoefte van de gasten staan centraal. Vaardigheden die van de gastvrouwen/heren worden gevraagd:

  • Affiniteit met de doelgroep
  • Empathisch vermogen
  • Integer en zorgvuldig zijn
  • Goed kunnen luisteren, doorvragen met aandacht en samenvatten
  • Een gesprek kunnen voeren afgestemd op de wensen van de gast, zonder in te vullen en met oplossingen te komen
  • Kunnen signaleren
  • Grenzen aangeven
  • Gesprek kunnen afronden
  • Om kunnen gaan met je eigen kwetsbaarheid en verdriet.

In 2019/2020 heeft THSB beroep kunnen doen op 20 gastvrouwen. Zij bieden een luisterend oor in een veilige omgeving, geven informatie en verzorgen themamiddagen voor mensen met kanker en hun naasten en nabestaanden. Zij zijn met elkaar verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen in de salon, wat naast de zorg voor gasten betekent, dat zij het huis schoonhouden, de tuin, de was, boodschappen, planten en apparaten verzorgen.

Daarnaast zijn enkele vrijwilligers bereid om specifieke, arbeidsintensieve taken voor hun rekening te nemen:

·       Pr- en sponsoractiviteiten: Mw. L. Veldhuizen

·       Activiteitencommissie: Mw. L. Huisman (coördinatie), Mw. I. Haaima, Mw. J. de Klerk.

·       Rooster voor de inzet van de gastvrouwen: Mw. W. van de Weert.

·       Websitebeheer: Dhr. D. Kloosterman.

·       Administratieve ondersteuning en registratie: Mw. H. van de Weerd, Mw. R. de Kruif.

·       Aankleding van het huis: Mw. G. van de Top.

·       Klusjesman: Dhr. G. Harthoorn.

·       Videopresentatie: Mw. H. Veldhuizen.

4.2 Overleg en deskundigheidsbevordering

4.2.1 Werkoverleg

De coördinator organiseerde eenmaal in de zes weken een werkoverleg met alle gastvrouwen. Naar behoefte is daarbij een bestuurslid aanwezig.

Het werkoverleg was essentieel om de onderlinge communicatie te bevorderen, de uitgangspunten van het beleidsplan te bewaken en de benodigde werkwijze bepalen, activiteiten te introduceren en evalueren, informatie vanuit het bestuur aan de orde te stellen en bijzonderheden over inloop en gasten te bespreken.

Door de lockdown heeft dit werkoverleg in 2020 slechts driemaal plaats kunnen vinden.

4.2.2 Deskundigheidsbevordering

Basistraining IPSO

De gastvrouw is het eerste gezicht, de kennismaking met ons inloophuis. Zij zet direct de toon en laat de visie en werkwijze van ons huis zien. Ieder mens is uniek en ook iedere gastvrouw is uniek. In het werk bij THSB de eigen talenten en kwaliteiten kunnen laten zien, is een belangrijk uitgangspunt.

Om gastvrouwen/heren goed voor te bereiden op hun taak is in samenwerking met het IPSO (Instellingen Psychosociale Oncologie) de basistraining voor nieuwe vrijwilligers voorbereid. De voorzitter, coördinator en acht gastvrouwen hebben aan deze training in januari 2020 deelgenomen.

De training bestond uit 6 dagdelen en staat in het teken van kennis maken en met elkaar zoeken naar motivatie en invulling van de taak van gastvrouw/heer. Van daaruit is ingegaan op manieren van ondersteunen van gasten en het bewaken van de eigen grenzen. Communicatie en gespreksvoering liepen als rode draad door de gehele training.

Inspiratiedagen IPSO

Coördinator, een bestuurslid en een lid van de activiteitencommissie hebben in 2019 deelgenomen aan de Inspiratiedagen van het IPSO. In 2020 konden deze dagen geen doorgang vinden. Op de inspiratiedagen staat het inspireren van elkaar en bezieling centraal. Medewerkers van de verschillende huizen, delen hun ervaringen met de andere huizen. Vrijwilligersbeleid, activiteiten, besturen, coördinatorschap, ontwikkelingen in het oncologische werkveld waren belangrijke items en zijn bediscussieerd met de collega’s van de inloophuizen.

Intervisie

In de intervisie, die in 2019 tweemaal en in 2020 éénmaal werden geïnitieerd en begeleid door de coördinator (bevoegd intervisor), zijn aandachtspunten uit de basistraining leidend. Door de deelnemers werd een werkpobleem ingebracht, die volgens de Problem Solving Methode is uitgediept.

Door middel van de intervisie is de collegiale samenwerking bevorderd, kregen de deelnemers steun van elkaar, hebben zij geleerd van elkaars ervaringen, inzicht gekregen in de eigen mogelijkheden, invulling gegeven aan het begrip: ‘het bieden van een luisterend oor aan gasten’ en zijn zij taak- en resultaatgericht gekomen tot oplossingen voor specifieke werkproblemen. Dit werkveld kan voor vrijwilligers emotioneel ingrijpend zijn, daarvoor is blijvende aandacht en ondersteuning een noodzaak.

4.3 Workshopgevers

Creativiteit en expressie zijn belangrijk voor onze gasten om te ontspannen, creatief te zijn, zodat zij even weg komen uit het verdriet en dagelijkse spanning van hun ziekte, wat een heilzame werking heeft, ook op hun psychische gezondheid.

We boden vaste tweewekelijkse en maandelijkse activiteiten aan in ons atelier en in de verzorgingskamer, waar gasten in alle rust fysiek verzorgd werden en tot rust konden komen.

In het atelier konden onze gasten in 2019 elke twee weken creatief zijn, met vaak prachtige resultaten:

·       Schilderen onder leiding van Dhr. A. Slotboom.

·       Boetseren en speksteen bewerken met Mw. N. Mooij en ondersteuning van Mw. R. van Tuijl, keramiek bakken en glazuren.

·       Creatief handwerken met Mw. I. Pegtol en Mw. I. Haaima.

·       Bloemschikken, eenmaal per seizoen(voorjaar, zomer, herfst, kerst) door Mw. G. van den Top en Mw. M. Bosch.

Maandelijks organiseerden wij een verzorgingsactiviteit (hand-, voet-, gezichtsmassage, pedicure, manicure, haarverzorging) of een ontspanningsmogelijkheid als yoga en zhineng qigong. Zowel verzorging als ontspanning zijn belangrijk voor onze gasten, omdat zij op deze gebieden vaak problemen ondervinden na bestraling en chemokuren.

In 2020 zijn de activiteiten grotendeels stil komen te liggen. Tot half maart zijn de workshops creatief, schilderen en boetseren voortgezet en in de zomermaanden met mooi weer buiten. Er is een themamiddag georganiseerd met als onderwerp: ‘Leven met kanker in coronatijd’. Als alternatief is voor gasten een groepsapp gelanceerd, waaraan ook de gastvrouwen deel kunnen nemen. Zo zijn het onderlinge contact, verbinding en betrokkenheid  in stand gebleven. Onze gasten zijn wekelijks volgens een rooster door de gastvrouwen gebeld. Een activiteit die, gezien de reacties van de gasten, in een grote behoefte voorziet. Voor digitale bijeenkomsten via Zoom bleek geen belangstelling te zijn. Alternatieve activiteiten die zijn georganiseerd: Fotowedstrijd: ‘Lente’ en een Kookwedstrijd, waarbij gasten wekelijks en recept in konden sturen: voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht en iets lekkers bij de koffie. Voor elk gerecht,  evenals de fotowedstrijd is een klaproosprijsje aan de winnaars uitgereikt.

Workshopgevers en gastvrouwen hebben meegewerkt aan een videopresentatie voor gasten. Nieuw in 2020 is het instellen van een maandelijks spreekuur, waar mensen zich voor aan kunnen melden.

Alle workshopgevers verleenden hun diensten op vrijwillige basis.

Wij danken de volgende workshopgevers:

·       Medewerkers Salon Uniek, haarverzorging, manicure en pedicure

·       Mw. C. Bakelaar, macramé

·       Mw. L van de Beek, manicure

·       Mw. M. de Bruijn, voetmassage (Welllness & Feetsalon)

·       Mw. J. de Graaf, Praktijk voor Voetverzorging (oncologisch pedicure)

·       Mw. M. Groeneveld, Beautysalon Klavertje Vier

·       Mw. L. Heimgartner, yogadocent Ilove2yoga

·       Dhr. A. de Man, pannenkoekmiddag

·       Mw. A. Mojet, psycho-energetisch therapeut

·       Mw. S. Verhoef, Medische Voetverzorg Praktijk

4.4. Activiteiten

De volgende activiteiten zijn gespecificeerd, met aansluitend een beschrijving van de activiteit.

4.4.1 Overzicht workshops en ontspanning

Naam activiteit                                             Aantal activiteiten in 2019              2020

Inloop                                                             106                                         36

Workshop/activiteiten                                  64                                           33

Thema’s                                                         5                                             1

Verzorging/ontspanning                                13

Uitstapjes                                                      2

Spelmiddagen/kleuren voor volwassenen    13                                           4

Koken                                                             3

Wandelen                                                       10

Infomiddag/avond                                         2

Persoonlijke gesprekken                               naar behoefte                        idem

Totaal activiteiten                                        207                                         74

4.4.2 Inloop

In Barneveld hebben we gekozen voor een salonmodel, duidelijk kleiner dan een huis. Onze gezellige zitkamer is een fijne plek om lotgenoten te ontmoeten in een ontspannen sfeer en daar vinden onze gasten informatie en begrip.

De gastvrouwen zijn betrokken en hebben tijd en aandacht voor de aanwezige gasten. Wil een gast een persoonlijk gesprek, dan kan dat boven in de spreekkamer. Er zijn altijd twee gastvrouwen aanwezig om dit mogelijk te maken.

Bij THSB kunnen gasten zichzelf zijn en even loskomen van hun dagelijkse zorgen. Activiteiten en verzorging vinden plaats in een andere ruimte, zodat de inloop tijdens de openingstijden ook echt open kan zijn.

De openingstijden zijn: elke dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag van 14.00 – 16.30 uur.

4.4.3 Workshops/Activiteiten

In onze salon is het mogelijk verschillende workshops te volgen. Tweemaal per maand zijn er de volgende workshops: Boetseren/speksteen bewerken, Schilderen en Creatief/handwerken.

In de verschillende seizoenen is een themaworkshop gegeven, zoals een paas/kerststuk maken met materiaal uit eigen tuin, pompoenversiering, kerstversiering maken. De thema’s voorjaar, pasen, zomer, herfst en kerst krijgen in alle workshops aandacht. Als extra workshop is een macramé-óchtend georganiseerd.

De workshops zijn begeleid door Mw. I. Pegtol en Mw. I. Haaima (creatief), Mw. Mooij (boetseren), Dhr. Slotboom (schilderen), Mw. van de Top (bloemschikken), Mw. Bosch (bloemschikken), Mw. Bakelaar(macramé) en Mw. Poot (pompoenversiering).

Mw. R. van Tuijl (Riethoeve Keramiek) heeft zorg gedragen voor het bakken van de boetseerwerkstukken.

4.4.4 Wandelen

Lichaamsbeweging versterkt het immuunsysteem en is belangrijk voor mensen met kanker. Van april tot met oktober wordt twee avonden per maand gewandeld in het Schaffelaarse Bos onder de bezielende leiding van Mw. A. Drost (fysiotherapeut) en Mw. Bakelaar (gastvrouw). We boden onze gasten twee mogelijkheden: een korte loop of een langere loop afhankelijk van hun gezondheidssituatie.

4.4.5 Thema’s

In 2019 zijn vier themamiddagen georganiseerd, waarbij onder meer het therapeutisch spel “Stap voor stap op weg naar herstel” en het coachspel “Denkwijze(-R)” zijn ingezet, om op een speelse, creatieve en veilige manier met de deelnemers tot de kern te komen in thema’s die hen bezighouden en raken. Middagen met een lach en een traan. Middagen waar onze gasten enthousiast over zijn en die goed worden bezocht. Tijdens één van de middagen is met onze gasten van gedachten gewisseld over het Beleidsplan; zij zijn immers de ervaringsdeskundigen.

In 2020 is één themamiddag georganiseerd: ‘Leven met kanker in coronatijd’. Dit thema is behandeld in de vorm van een spel, wat de deelnemers heeft uitgenodigd tot het delen van persoonlijke ervaringen.

4.4.6 Verzorging/Ontspanning

In een daartoe speciaal ingerichte kamer kregen onze gasten de mogelijkheid voor hoofd-, hand- en voetmassage, een pedicurebehandeling of haarbehandeling. Belangrijk voor onze gasten in verband met resterende klachten na chemokuren en bestraling. Deze behandelingen werden aangeboden door medewerkers van Salon Uniek / Mw. W, van Deelen, Mw. M. Groeneveld (Klavertje Vier), Mw. S. Verhoef

(Voetverzorgingsstudio Verhoef), Mw. de Bruijn (Welllness & Feetsalon), Mw. Y. Leeuwis (Studio Puur), Mw. L. van de Beek (Studio Soigné).

Ontspanning en de vorm van Yoga en Zhineng QiGong zijn verzorgd door de dames L. Heimgartner (Yogastudio Ilove2yoga) en Mw. A. Mojet (Praktijk voor Energetische Therapie).

4.4.7 Spelmiddagen/Kleuren voor Volwassenen

Maandelijks is, naast de inloop, een spelmiddag georganiseerd. De gasten vinden hierin ontspanning en dit biedt de mogelijkheid om in een ongedwongen sfeer met elkaar in gesprek te gaan. Dat geldt ook voor de activiteit “Kleuren voor Volwassenen”, eenmaal per maand als activiteit en de mogelijkheid om tijdens de inloopmiddagen op eigen initiatief te kleuren, als iemand daar behoefte aan heeft of het prettig vindt om kleuren te combineren met gesprekken.

4.4.8 Koken

In 2019 is de activiteit, om gezamenlijk te koken en de maaltijd te gebruiken, komen te vervallen, wat we de komende jaren zeker weer op gaan pakken, waarbij de nadruk komt te liggen op gezond koken en eten bij kanker.

Tweemaal per jaar, in voor- en naseizoen, heeft Dhr. A. de Man pannenkoeken gebakken voor onze gasten. De belangstelling is zo groot, dat inschrijving noodzakelijk is en er elk seizoen twee pannenkoekdagen zijn georganiseerd.

4.4.9 Infomiddag/Avond

Mw. J. de Graaf, medisch pedicure, verzorgde een informatiemiddag over voetverzorging bij kanker en chemokuur aan de hand van een diapresentatie. Zij behandelde onderwerpen als pijn, neuropathie en het voetsyndroom.  Een zeer informatieve middag die druk is bezocht.

In samenwerking met Mw. L. van Geresteijn is de thema-avond: ‘Kanker in het gezin. Hoe vertel ik het mijn kinderen” ontwikkeld. Voor deze avond bleek weinig belangstelling te zijn. De activiteitencommissie beraadt zich hoe de informatieavonden op een aantrekkelijke manier vorm te geven.

4.4.10 Uitstapjes

Zomerexpositie Galerie Zuid te Harskamp.

Onder begeleiding van onze workshopgever schilderen, Dhr. A. Slotboom, werden de gasten in de gelegenheid gesteld de expositie: “Mist/Dieren” te bezoeken in Galerie Zuid van Guus Kuijt. Zo konden de gasten een culturele middag ervaren die tevens voor ontspanning zorgde

Middagvoorstelling Jazzdance Yvon Tomasoa.

Jazzdance Yvon Tomasoa bood onze gasten een gratis voorstelling aan, waar dankbaar gebruik van is gemaakt en maakte dat de deelnemers even helemaal uit hun dagelijkse, vaak zorgelijke, situatie konden komen.

4.4.11 Kerst

Een bijzondere dag in ons huis, en tevens de afsluiting van het jaar 2019, is de dag waarop we kerst vieren. Mw. G. van de Top en Mw. M. Bosch hebben met de gasten kerststukjes gemaakt. Met gitaarbegeleiding van Dhr. P. de Hoog is met de gasten en vrijwilligers gezongen. Mw. I. Wakano (Restaurant Melatti) en Mw. C. Latumahina hebben een heerlijk Moluks buffet verzorgd en de Gribus heeft ons voorzien van een lekker drankje.

In 2020 hebben we geen kerstbijeenkomst kunnen organiseren. Daarvoor in de plaats hebben zowel gasten als vrijwilligers een kerstattentie ontvangen.

4.5 Speciale projecten

4.5.1 Open Huis Toon Hermans Salon

September 2019 organiseerde THSB een open dag om de bekendheid van ons huis te vergroten en mensen de inwoners van de gemeente Barneveld de gelegenheid te bieden op een informele manier met ons kennis te maken. Het was een bijzonder gevarieerde dag met miniworkshops, muzikale omlijsting door het koor “ffwnn” en gitaar en zang met Dhr. P. de Hoog. De bezoekers konden deelnemen aan de prijsvraag, er stond een wensboom waar bezoekers hun wens in konden hangen voor iemand in hun omgeving die dat nodig had. Een schilderij, een gezamenlijk project van onze werksopgever Dhr. A. Slotboom, met zeven gasten, is op ludieke wijze onthuld en vormt nu de blikvanger in de huiskamer van de salon.

De dag was een groot succes.

In 2020 is aandacht besteed aan Wereldkankerdag met een kaarsjesceremonie in het centrum van Barneveld met een weggeefroos-actie. Mensen die een roos van ons kregen, konden die of zelf houden of weggeven aan iemand die met kanker geconfronteerd was. Aan deze actie gekoppeld was er open huis, waar bezoekers vrijblijvend binnen konden lopen voor een praatje, informatie en een kop koffie of thee.

4.5.2 Open huis met samenwerkingspartners

In november heeft THSB een open huis georganiseerd met de samenwerkingspartners: Salon Uniek, Medifit Fysiotherapie en Van Beek Mode (lingerie), die allen op hun eigen manier expertise hebben op het gebied van kanker en de gevolgen daarvan. We hebben een middag en avond uitgetrokken om bewoners uit Barneveld en omgeving ontvangen. Zij kregen voorlichting op het gebied van haar- huid- en voetverzorging, mogelijkheden van fysiotherapie na en tijdens de behandeling van kanker en aangepaste lingerie na een operatie en bestraling.

4.5.3 Samenwerking met Femmes pour Femmes

Ook in 2019 organiseerde de werkgroep Femmes pour Femmes een verwendag voor vrouwen met kanker, of die met kanker te maken hebben, in het Schaffelaar Theater in Barneveld. Een groep professionals bundelde de krachten om deze dag belangeloos aan te bieden aan deze doelgroep. Het gaat deze dag om ontspanning, verzorging en ervaringen delen met lotgenoten, de deelnemers kregen een lunch aangeboden met medewerking van plaatselijke horeca .

De gastvrouwen van THSB zijn ook dit jaar weer ingeschakeld om de vrouwen te ontvangen, wegwijs te maken en een luisterend oor te bieden.

5.    PR en Sponsorwerving

5.1 PR-Activiteiten

PR ofwel Public Relations is voor de Toon Hermans Salon van belang om het huis en de activiteiten zichtbaar te maken in de gemeente Barneveld. PR wijst potentiële gasten de weg naar ons huis voor informatie, ondersteuning, een gesprek, lotgenotencontact en activiteiten. Ook belangrijk is de naamsbekendheid van ons huis in het kader van de sponsorwerving.

De wekelijkse agenda met onze activiteiten in de Barneveldse Krant en de website van deze krant zijn bij uitstek geschikt gebleken om onze zichtbaarheid te vergroten. Activiteiten kregen ook redactioneel aandacht in deze krant en in de wekelijkse krant Barneveld vandaag. Ook zijn deze artikelen geplaatst op onze website en Facebookpagina.

In deze kranten is meermalen aandacht besteed aan de Toon Hermans Salon:

·       Wekelijks: inloop.

·       Tweewekelijks: boetseren, schilderen, creatief en wandelen.

·       Maandelijks themamiddagen, schilderen voor volwassenen, verzorging en ontspanning.

·       Thema-avond: “Kanker en de Kracht in het Gezin”.

·       Tweemaal per jaar: Pannenkoekenlunch.

·       Excursie expositie Galerie Zuid in Harskamp.

·       Publiciteit rond de uitreiking van de bijdrage aan THSB tijdens de achtste editie van de Dorpsgolf.

·       Open Dag Toon Hermans Salon met artikel en interview coördinator voorafgaande aan deze dag.

·       Artikel met foto’s door verslaggever van de Barneveldse Krant.

·       Open huis met samenwerkingspartners Medifit Fysiotherapie & Revalidatie, Salon Uniek en Van Beek Mode.

·       Kerstactiviteiten.

In 2020 is deelgenomen aan een bijzondere activiteit in Achterveld tijdens de actie ‘Fight for Cancer’, een wandeltocht met verschillende afstanden, waarbij geld is opgehaald voor kankeronderzoek en preventie. Ons is de mogelijkheid geboden met een informatiestand bij start en finish te staan om bekendheid en informatie te geven over ons huis.

5.2 Sponsorwerving

De Toon Hermans Salon is bij de opstart en in de beginjaren gefinancierd uit het jaarlijkse Dorpsgolfevenement. Daarmee verkreeg THSB een stevig financieel fundament. Ook in 2019 hebben we de helft van de opbrengst van de Dorpsgolf mogen ontvangen.

Deze jaarlijkse gift wordt afgebouwd en het is van belang dat wij alternatieve financiering vinden. We zijn gestart met het project “Vrienden van de Toon Hermans Salon Barneveld”, om zo (een deel van) de exploitatiekosten gefinancierd te krijgen met vaste inkomsten. Voor de eenmalige kosten en kosten van de activiteiten van THSB willen we zoveel mogelijk projectmatig te werk gaan en actief fondsen benaderen. In het najaar is gestart met het opzetten van het project “Gestrikt voor Toon”, verbonden aan een sponsorloop en promotieactiviteiten in het Schaffelaarse Bos in juni 2020. Daarover is van gedachten gewisseld met Dhr. I. Bos (gemeente), Dhr. J. Joosten (Barneveldse middenstandsvereniging), Dhr. T. van Maanen (Ru2Day) en Mw. K. Druijff (cultuurmakelaar Barneveld). Er is een inventarisatie gedaan van Barneveldse organisaties, die ons willen ondersteunen met het uitvoeren van dit project.

Dit project hebben we in 2020 door de coronacrisis niet door kunnen laten gaan.

Dit geldt eveneens voor de Dorsgolf.

In 2019 hebben de volgende sponsoren ons financieel ondersteund:

·       Dorpsgolf Barneveld

·       Roparun

·       MOBA

·       Soeterboek Schoenen VOF

·       H. de Jong

·       Klok

·       GWA van Lanen en M.G.M. van Lanen-den Balvert.

In 2020:

·       Stichting Schaffelaarfonds

·       Rabobank

·       Gift t.b.v. ‘Gestrikt voor Toon’

·       PKN

·       Scheijgrond

·       Wijngaard

·       W. Vd Brink

·       Lanen

6.    Tot Slot

Dit jaarverslag is niet compleet zonder een dankwoord aan alle mensen die zich ook in 2019 belangeloos hebben ingezet voor onze doelgroep: mensen met Kanker, hun naasten en nabestaanden. Werk wat niet altijd gemakkelijk is, gezien de confrontatie met een levensbedreigende ziekte en de rouw over verlies van gezondheid en overlijden. Daarom hulde aan iedereen die met ons een huis hebben gerealiseerd, waar begrip en warmte centraal staan.